Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

 DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. a) Biblioteka – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Olkuszu (kod pocztowy 32-300) przy ul. Nullo 29b, będący Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
 3. b) Usługobiorca – osoby korzystające z usługi o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. c) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usługi.
 5. d) Newsletter – newsletter strony www.biblioteka.olkusz.pl jako usługa świadczona drogą elektroniczną przez Bibliotekę.

 DZIAŁ II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Biblioteka świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego newslettera.
 2. Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. Każda zarejestrowana osoba w każdej chwili ma możliwość usunięcia w dowolnym momencie swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 4. Usługa dostępna jest wyłącznie poprzez dokonanie rejestracji w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem usługi jest dostarczanie materiałów promujących usługi Biblioteki w przedmiocie jej działalności.
 6. Wysyłka newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

 DZIAŁ III. Warunki korzystania z usługi i zasady odpowiedzialności

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu.

 DZIAŁ IV. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi

      1. PROCES REJESTRACJI

Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

                 1) Wejść na stronę internetową o adresie https://www.biblioteka.olkusz.pl

                 2) Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Newsletter” (https://www.biblioteka.olkusz.pl/o-bibliotece/regulaminy.html).

                 3) Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:

 1.  W pole o nazwie „Wpisz swój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji newslettera . Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
 2.  Potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Newsletter” poprzez kliknięcie myszką w puste pole obok formularza „Regulamin”, co spowoduje zaznaczenie opcji zaznajomienia się na tak.
 3. Kliknąć na przycisk „zamawiam” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”).
 4. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w celu korzystania z prowadzonej przez Bibliotekę usługi „Newsletter ”. Od tej chwili na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez Bibliotekę treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących promocji działań Biblioteki.

     2. PROCES USUNIĘCIA ZAREJESTROWANYCH DANYCH

W sytuacji zaistnienia potrzeby usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, należy postępować w następujący sposób:

 1. Wejść na stronę internetową o adresie https://www.biblioteka.olkusz.pl
 2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz: w pole o nazwie „Wpisz swój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane są treści newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się.
 3. Kliknąć na przycisk „rezygnuję”, co jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter i usunięciem nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter ”. Po wykonaniu tej czynności, otworzy się strona internetowa potwierdzająca usunięcie e-maila z listy odbiorców newslettera.

     3. ZMIANA DANYCH

W celu zmiany adresu e-mail w bazie „Newsletter” należy usunąć stary adres zgodnie z procesem usunięcia zarejestrowanych danych opisanym powyżej oraz wprowadzić nowy adres e-mail zgodnie z procesem rejestracji.

 

 DZIAŁ V. Przepisy końcowe

 1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do Biblioteki i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia.
 3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym https://www.biblioteka.olkusz.pl/o-bibliotece/regulaminy.html .
 4. Biblioteka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Biblioteka powiadomi Usługobiorcę za pomocą wiadomości e-mail.