Biblioteki przez wieki swojego istnienia, aby zabezpieczyć potrzeby rozwijającego się społeczeństwa, ulegały wielu przeobrażeniom. W XIX wieku z potrzeby kształcenia i dostępu do informacji powstaje typ biblioteki publicznej. W tym czasie Polska, a więc także Ziemia Olkuska, będąca pod zaborami narażona była na liczne akcje mające na celu wynaradawianie ludności polskiej. Z potrzeby zaznaczenia odrębności narodowej i chęci kształcenia wynika inicjatywa utworzenia w Olkuszu biblioteki

Cennym źródłem informacji z tamtych  czasów jest lokalny dwutygodnik Kronika Powiatu Olkuskiego. Na jego łamach ukazało się wiele ogłoszeń dotyczących organizowania  i funkcjonowania Biblioteki. W 2 numerze Kroniki z 15 lutego 1917 roku ukazało się ogłoszenie Stanisława Piątkowskiego, w którym zwraca się on do ogółu społeczeństwa olkuskiego z prośbą o zaangażowanie się w organizowanie biblioteki publicznej.
Dzięki działającym w tamtym okresie towarzystwom społeczno - kulturalnym takim jak Resursa Obywatelska, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Liga Kobiet, i z połączenia ich księgozbiorów, a także dzięki darom ogółu społeczeństwa olkuskiego powstaje Biblioteka Publiczna.

W 4 numerze Kroniki zostaje zamieszczone ogłoszenie o otwarciu Biblioteki. Rozpoczyna ona swoją działalność 1 marca 1917 roku w budynku Towarzystwa Wzajemnego Kredytu przy Alei Mickiewicza.Funkcjonowanie biblioteki opierało się na środkach społecznych i pracy społecznej. Prowadzeniem Biblioteki zajmowali się w tym czasie członkowie towarzystw z inicjatywy, których powstała Biblioteka. Placówkę prowadziły między innymi Regina Tacikowska, Zofia Schmidt, Mieczysława Perek.

W niedługim czasie Biblioteka przenosi się do budynku Komitetu Ratunkowego Powiatu Olkuskiego. Od tego momentu może również liczyć na wsparcie finansowe z  jego strony. Od początku powstania Biblioteki za możliwość korzystania z jej zbiorów pobierane są opłaty abonamentowe od czytelników. Od 1932 roku Biblioteka  Publiczna otrzymuje budżet z Zarządu Miejskiego, od tej pory stanowi on podstawę utrzymania biblioteki. Pierwszym etatowym pracownikiem Biblioteki zostaje pani Mieczysława Perek.

Przez cały okres międzywojenny utrzymywane są stałe opłaty za korzystanie z biblioteki. Do Zarządu Miejskiego napływają liczne pisma z prośbami o zwolnienie z tego uciążliwego obowiązku. Stan taki trwa do 1940 roku kiedy władze okupacyjne nakazują zamknięcie Biblioteki. Prowadząca w tamtym czasie placówkę biblioteczną Mieczysława Perek zabezpiecza zbiory biblioteczne i oddaje klucze.

Obszerne pomieszczenia nowej siedziby pozwoliły na urządzenie Wypożyczalni i Czytelni dla dzieci oraz Wypożyczalni i Czytelni dla dorosłych. Dzięki nowemu lokalowi Biblioteka mogła nadal powiększać swój księgozbiór i rozszerzyć zakres działalności około bibliotecznej. Kolejna reforma administracyjna spowodowała, że w 2000 roku Olkuskiej Książnicy przywrócony został statut Biblioteki Publicznej. Od tego czasu jest ona instytucją sprawującą nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi w powiecie olkuskiem.

W 2004 roku dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu została pani Jolanta Zięba. Olkuska Biblioteka przy wsparciu władz lokalnych znacznie rozszerza swoją działalność kulturalno - oświatową. Organizuje konkursy czytelnicze i plastyczne dla uczniów różnych typów szkół z rejonu całego powiatu Olkuskiego.

Nowością dostępną dla wszystkich czytelników jest komputerowy system obsługi Biblioteki dający możliwość przeglądania katalogów zbiorów bibliotecznych nie tylko w siedzibie Biblioteki, ale także na jej stronie internetowej. Biblioteka w 2005 roku rozpoczęła prace nad utworzeniem bieżącej bibliografii regionalnej powiatu olkuskiego. Efektem tych działań jest wydany obecnie już drugi tom Bibliografii Powiatu Olkuskiego.

Pomimo, a może dzięki tak długiej historii i zdobytemu przez ten okres doświadczeniu, olkuska Biblioteka jest instytucją otwartą dla czytelnika i stara się sprostać jego wymaganiom i oczekiwaniom. Aby dowiedzieć się więcej na temat historii Biblioteki zachęcamy do lektury Monografii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

Newsletter